احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی
احسان متال -ورق روغنی

ورق سیاه (نورد گرم )ورق سیاه


این نوع ورق از نورد گرم تولید شده و به صورت ورقه های شیت به بازار عرضه می شوند ضخامت این ورق ها متفاوت بوده

و با توجه به کاربرد هایی که نیاز داریم دسته بندی می کنیم