احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ گشنیز
احسان متال -ورق پانچ دایره
احسان متال -ورق پانچ ستاره ای
احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ گشنیز
احسان متال -ورق پانچ دایره
احسان متال -ورق پانچ ستاره ای

. در عملیات پانچ زمانی که به ورق فلزی فشار وارد می کند، حفره هایی در ورق تشکیل میشود و قطعات اضافه  آن از زیر ورق جدا می شود، شاید این قطعات اضافی بعدا بازیافت شوند. زمانی که تمامی سطح ورق پانچ شود، ورق فلزی به شکل مشبک در می آید.