قیمت تیرآهن

3 کالا

تیر آهن های بال پهن

تاریخچه ای درباره تیرآهن های بال پهن
از سال 1792 تیر آهن در کارخانه چارلزبگ که شخصی انگلیسی بود تولید شد.استفاده از تیر آهن به جای چوب که آتش نمیگرفتند بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.
در سال 1856 در ترنتون تیرآهن های مرغوب تری تولید شد.
تولید تیرآهن های بال پهن در سال 1908 بوده است.از تیرآهن های بال پهن برای ساخت ساختمان های بلند و انواع پل ها استفاده میشود.
مزیت استفاده از تیرآهن های بال پهن
یکی از مزیت های تیرآهن های بال پهن ،بال های بلند تیرآهن های بال پهن می باشد.
تیرآهن های بال پهن سطح مقطع بزرگی دارند و می توان به عنوان ستون استفاده کرد .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها